Yakamozz

30 tekstów – auto­rem jest Yaka­mozz.

'.. i nie mów mi, że nie ma miłości. Wie­rze, czuję, żyję nią, za każdym ra­zem gdy Cię widzę..' 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 marca 2011, 22:05

tak bar­dzo zat­ra­cona w nies­pełnionej miłości. tak za­kocha­na wie­działa o nim wszys­tko. tyl­ko nie znała już siebie.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 stycznia 2011, 00:30

Cza­sami los sta­wia nas w naj­mniej ocze­kiwa­nych sy­tuac­jach. Ale mu­simy wie­rzyć, że włas­nie tam mieliśmy się znaleść. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 grudnia 2010, 20:24

'chodź ze mną do łóżka, tak udo­wod­nisz mi swoją miłość' - tak. miłość XXI wieku.

ja­kieś przemyślenia? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 października 2010, 21:03

'żyłam nadzieją.' wma­wiasz so­bie życie pod­czas gdy tyl­ko egzystujesz. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 października 2010, 19:01

'nie mam cza­su na dziew­czynę.' i tak za­kończyła się Two­ja baj­ka królewno. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 25 września 2010, 15:40

i sądziłam, że mogę zro­bić wszys­tko żeby mnie pokochał.
od­dałam mu siebie.
lecz dla niego ja 'na je­den raz.'

stra­cić dumę, wiarę i nadzieję. Na­dal nie poz­by­wając się miłości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 września 2010, 17:25

A gdy­by tak nag­le ludzie widzieli oso­bowość człowieka..

' w końcu ludzie z których kpi­my chodzi­liby dum­nie, a połowa społeczeństwa nie wychodziłaby z domu. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 września 2010, 16:56

'miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia.' czy­li jak za­kochać się nie znając jej charakteru.

`a mówią, że wygląd się nie liczy.. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 4 września 2010, 13:24

spójrz w dal. widzisz tych ludzi. a te­raz wyob­raź so­bie, że każdy z nich wie­dzie in­ne życie. każdy ma włas­ne prob­le­my. i każdy próbu­je się z ni­mi uporać.
widzisz tych ludzi. prze­mijają obok Ciebie obojętnie. bo Cię nie znają. śpieszą się.
ale to tyl­ko ludzie. Ty też. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 lipca 2010, 09:40

Yakamozz

Co jest najśmieszniejsze w ludziach: Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości ani przyszłości. Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli. ~Paulo Coelho

Zeszyty
  • ~,! ktoś inny. – Wi­tam, na­zywam się Miłość. Przyk­ro mi, że ludzie mnie nie do­ceniają. Ale to wyłącznie ich wi­na, że to co im da­je.. niszczą. War­to się nad tym zas­ta­nowić. Bo ja sa­ma w so­bie nie jes­tem zła. To wy Mnie psu­jecie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Yakamozz

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność